1. Algemeen
Stichting Outdoor Plus Activities, verder te noemen OPA, is gevestigd in Apeldoorn en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 61874353. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen OPA en de ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen die deelnemen aan activiteiten van OPA.

2. Locatie
De activiteiten van Stichting OPA vinden plaats in de natuur en het groen in en rond de gemeente Apeldoorn. Het kan gebeuren dat activiteiten in de buitenlucht wegens omstandigheden op enig moment ongeschikt zijn. In dat geval vinden de activiteiten van OPA plaats op een alternatieve locatie, zoals bijvoorbeeld in de sportschool van Bodycore Personal Training, Veenweg 43 te Apeldoorn.

3. Inschrijving en betaling
Inschrijving gebeurt door het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier op de website www.stichtingopa.nl. Hierna volgt een deelnamebevestiging van OPA, waarin de totaal verschuldigde ouderbijdrage is vermeld. De inschrijving is definitief na ontvangst van de volledige verschuldigde som. Betaling is uitsluitend  mogelijk via bankoverschrijving. In overleg met en na toestemming van OPA is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk in termijnen te betalen. Wijzigingen in persoonlijke gegevens en telefonische bereikbaarheid dienen tijdig aan de organisatie te worden doorgegeven.  

4. Dagprogramma en tijden
Het programma vindt plaats op werkdagen van 9:00 – 15:00 uur. Uw kind is welkom om 9:00 uur en dient om 15:00 uur stipt te worden opgehaald. Brengen en ophalen geschieden op door OPA aan te wijzen plaatsen. Ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn  verantwoordelijk voor het brengen en ophalen van hun kinderen. Een kind kan uitsluitend door een ander dan de ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) zelf worden opgehaald, indien dit tevoren is meegedeeld aan de groepsleiders.  


5. Plaatsing, beëindiging en onderbreking van deelname
OPA beslist aan de hand van het eigen plaatsingsbeleid zelfstandig over acceptatie van een verzoek tot deelname van een kind. Na acceptatie en plaatsing ontvangt de aanvrager een bevestigingsmail alsmede de tekst van de algemene voorwaarden. Deelname kan uitsluitend plaatsvinden op basis van door alle partijen nageleefde afspraken. OPA kan besluiten tot beëindigen of onderbreken van deelname indien sprake is van individuele omstandigheden bij het kind, die het naar het inzicht van OPA in redelijkheid niet meer mogelijk maken het kind nog langer te begeleiden. Indien het naar het oordeel van OPA niet langer verantwoord is een kind nog langer te begeleiden, dienen de ouders het kind binnen 20 minuten op te kunnen halen.  

6. Annuleren
Een inschrijving kan schriftelijk en per email geannuleerd worden door deelnemer. Annulering tot 7 dagen vóór aanvang van een activiteit van OPA wordt niet in rekening gebracht, mits de vrijgekomen plek kan worden opgevuld met een deelnemer die op de wachtlijst staat. Indien deelname van een kind (gedeeltelijk) wordt geannuleerd op een moment korter dan 7 dagen vóór aanvang van de activiteit, dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Annuleren kan via het contactformulier op de website of door te bellen/appen tussen 8:30 en 9:00 via de mobiele telefoon van de groepsleiding.  

7. Overmacht
Bij overmacht of in geval van een zwaarwegende gebeurtenis behoudt OPA zich het recht voor, activiteiten te annuleren. In geval van annulering van alle activiteiten in de gehele vakantieweek wordt een passende regeling getroffen ten aanzien van de reeds betaalde bijdragen. Voor het overige bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde bijdragen.  

8. Aansprakelijkheid
De deelnemer of zijn / haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor OPA en/of voor een derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming. OPA is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van, of voor schade aan, persoonlijke eigendommen van deelnemers of hun ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s).  

9. Medicijngebruik
De begeleiders van OPA houden op verzoek van de ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) toezicht op het medicijngebruik door de deelnemers. Hiervoor dient het medicatieformulier ingevuld te worden dat deel uit maakt van het aanmeldformulier . Deelnemers leveren hun medicijnen bij aanvang van de dag in bij de begeleiders van OPA, samen met de dagaftekenlijst. OPA bewaart de medicijnen droog, schoon en buiten bereik van kinderen. OPA verstrekt de medicijnen volgens de aanwijzingen van de ouders. De medicatie moet duidelijk voorzien zijn van de naam van het kind, de benodigde dosis en het bedoelde tijdstip van toediening. Aan het einde van de dag ontvangt u de dagaftekenlijst weer terug voorzien van handtekening en tijdstip van inname. Voor medicijnen die niet bij OPA zijn ingeleverd is OPA niet verantwoordelijk.


10. Tussentijds ophalen
OPA is geen instelling voor kinderopvang en geen oppas. Van ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) wordt daarom verwacht dat zij voortdurend telefonisch bereikbaar zijn, alsmede in staat zijn om het deelnemende kind op te (laten) halen indien OPA aangeeft dat dit noodzakelijk is. OPA is ertoe gerechtigd de noodzaak hiervan zelf te bepalen, bijvoorbeeld in geval van pijn of ziekte bij het kind, of van gedrag of uitingen van het kind die het voor OPA niet langer mogelijk maken zijn taak op een verantwoorde wijze uit te voeren. In het geval een deelnemer tussentijds moet worden opgehaald bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van reeds gedane betalingen, ook niet als het kind, om welke reden ook, niet aan verdere activiteiten van OPA kan of mag deelnemen.

11. Ziekte / overmacht deelnemer
Indien een deelnemer, wegens een zwaarwegende gebeurtenis of wegens overmacht (bijvoorbeeld ziekte), aan één of meerdere activiteiten niet kan deelnemen, dienen de ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind dit onverwijld aan OPA mee te delen. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van reeds betaalde bijdragen.

12. Instructie en gedragsregels
OPA hanteert instructie en gedragsregels. Deze worden zowel met deelnemers als met de ouders besproken.  Deelnemers en ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn ertoe gehouden de regels en aanwijzingen van OPA te respecteren.  

13. Beveiliging persoonsgegevens
Stichting OPA beschermt de persoonsgegevens van de deelnemende kinderen en hun  ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) zeer nadrukkelijk. OPA verzamelt niet meer persoonlijke gegevens van het deelnemende kind dan nodig voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van een optimale dienstverlening aan het deelnemende kind en de ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s). De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan een goede bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is toegestaan. Ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn er ten alle tijden toe gerechtigd OPA schriftelijk of per email te vragen om vernietiging van de door OPA bewaarde gegevens.