Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Algemeen
Stichting Outdoor Plus Activities, verder te noemen OPA, is gevestigd in Apeldoorn en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 61874353. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen OPA en de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen die deelnemen aan activiteiten van OPA.

2. Locatie
De activiteiten van Stichting OPA vinden plaats op diverse locaties. Het kan voorkomen dat een activiteit die is gepland in de buitenlucht, geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door slecht weer. Dan kan worden uitgeweken naar een locatie binnen. Ouders worden hier altijd van op de hoogte gesteld.

3. Inschrijving en betaling
Inschrijving gebeurt door het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier op de website www.stichtingopa.nl. Hierna volgt een deelnamebevestiging van OPA voor de activiteiten waarvoor u uw kind heeft ingeschreven.
Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of op­­schorting plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd. Bij niet-tijdige of onvolledige be­taling behoudt Stichting OPA zich het recht voor om het verlenen van toegang tot deelname aan de activiteiten op te schorten, tot het volledige bedrag is ontvangen.
Wijzigingen in persoonlijke gegevens en telefonische bereikbaarheid dienen tijdig aan de organisatie te worden doorgegeven.  

4. Dagprogramma en tijden
Het programma vindt in de basis plaats op werkdagen in de schoolvakanties. Daarnaast bieden wij ook met regelmaat tussentijdse activiteiten aan in de weekeinddagen. Een dag spelen bij OPA is van 9:00 – 15:30 uur. Uw kind is welkom om 9:00 uur en dient om 15:30 uur te worden opgehaald. Soms kan OPA afwijken van deze tijden, indien dit noodzakelijk is voor een activiteit. Dit wordt tijdig met u gecommuniceerd.
Brengen en ophalen geschieden op door OPA aan te wijzen plaatsen. Ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn verantwoordelijk voor het brengen en ophalen van hun kinderen. Een kind kan uitsluitend door een ander dan de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) zelf worden opgehaald, indien dit tevoren is meegedeeld aan de groepsleiders.  

5. Plaatsing, beëindiging en onderbreking van deelname
OPA beslist aan de hand van het eigen plaatsingsbeleid zelfstandig over acceptatie van een verzoek tot deelname van een kind. Na acceptatie en plaatsing ontvangt de aanvrager een bevestigingsmail alsmede de algemene voorwaarden en privacyverklaring. Deelname kan uitsluitend plaatsvinden op basis van door alle partijen nageleefde afspraken. OPA kan besluiten tot beëindigen of onderbreken van deelname indien sprake is van individuele omstandigheden bij het kind, die het naar het inzicht van OPA in redelijkheid niet meer mogelijk maken het kind nog langer te begeleiden. Indien het naar het oordeel van OPA niet langer verantwoord is een kind nog langer te begeleiden, dienen de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) het kind binnen 30 minuten op te kunnen halen, indien een activiteit plaatsvind in de omgeving van Apeldoorn. Indien OPA een activiteit heeft die verder weg ligt dan 30 minuten reistijd, wordt met ouders overlegd welke opties er zijn.   

6. Annuleren
Een inschrijving kan telefonisch geannuleerd worden door ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s). Annulering tot 72 uur van tevoren vóór aanvang van een activiteit van OPA wordt niet in rekening gebracht. Indien deelname van een kind (gedeeltelijk) wordt geannuleerd op een moment korter dan 72 uur vóór aanvang van de activiteit, dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Annuleren kan of door te bellen/appen via de mobiele telefoon van de groepsleiding. Dit telefoonnummer is +31 6 – 188 158 24.

7. Overmacht
Bij overmacht of in geval van een zwaarwegende gebeurtenis behoudt OPA zich het recht voor activiteiten te annuleren.

8. Aansprakelijkheid
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor OPA en/of voor een derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming. OPA is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van, of voor schade aan, persoonlijke eigendommen van deelnemers of hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s).  

9. Medicijngebruik
De begeleiders van OPA houden op verzoek van de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) toezicht op het medicijngebruik door de deelnemers. Hiervoor dient het medicatieformulier ingevuld te worden dat deel uitmaakt van het aanmeldformulier. Deelnemers leveren hun medicijnen bij aanvang van de dag in bij de begeleiders van OPA, samen met de dagaftekenlijst. OPA bewaart de medicijnen droog, schoon en buiten bereik van kinderen. OPA verstrekt de medicijnen volgens de aanwijzingen van de ouders. De medicatie moet duidelijk voorzien zijn van de naam van het kind, de benodigde dosis en het bedoelde tijdstip van toediening. Aan het einde van de dag ontvangt u de dagaftekenlijst weer terug voorzien van handtekening en tijdstip van inname. Voor medicijnen die niet bij OPA zijn ingeleverd is OPA niet verantwoordelijk.

10. Tussentijds ophalen
OPA is geen instelling voor kinderopvang en geen oppas. Van ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) wordt daarom verwacht dat zij voortdurend telefonisch bereikbaar zijn, alsmede in staat zijn om het deelnemende kind op te (laten) halen indien OPA aangeeft dat dit noodzakelijk is. OPA is ertoe gerechtigd de noodzaak hiervan zelf te bepalen, bijvoorbeeld in geval van pijn of ziekte bij het kind, of van gedrag of uitingen van het kind die het voor OPA niet langer mogelijk maken zijn taak op een verantwoorde wijze uit te voeren. In het geval dat een deelnemer tussentijds moet worden opgehaald bestaat geen kwijtschelding van de deelnamekosten van die dag, ook niet als het kind, om welke reden ook, niet aan verdere activiteiten van OPA kan of mag deelnemen.

11. Ziekte/overmacht deelnemer
Indien een deelnemer, wegens een zwaarwegende gebeurtenis of wegens overmacht (bijvoorbeeld ziekte), aan één of meerdere activiteiten niet kan deelnemen, dienen de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind dit onverwijld aan OPA mee te delen. Het kan voorkomen dat de ouderbijdrage wel gefactureerd wordt aan ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s), indien de kosten voor deelname van het kind aan de activiteit van de dag al zijn gemaakt.

12. Instructie en gedragsregels
OPA hanteert instructie en gedragsregels. Deze worden zowel met deelnemers als met de ouders besproken. Deelnemers en ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn ertoe gehouden de regels en aanwijzingen van OPA te volgen en te respecteren.  

13. Beveiliging persoonsgegevens
Stichting OPA beschermt de persoonsgegevens van de deelnemende kinderen en hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) zeer nadrukkelijk. OPA verzamelt niet meer persoonlijke gegevens van het deelnemende kind dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van een optimale dienstverlening aan het deelnemende kind en de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s). De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan een goede bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is toegestaan. Ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn er ten alle tijden toe gerechtigd OPA schriftelijk of per email te vragen om vernietiging van de door OPA bewaarde gegevens.
Voor meer informatie over de beveiliging persoonsgegevens, zie onze privacyverklaring.

14. Aanvullende bepalingen
Stichting OPA is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Stichting geheel of gedeelte­lijk van naam, rechtsvorm of bestuur verandert.
In geval van geschillen tussen de cliënt en Stichting OPA zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stichting OPA zijn (hoofd-) vestigingsplaats heeft.