Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Outdoor Plus Activities

Datum laatste wijziging: 6 juli 2023 

Uw privacy is belangrijk voor ons.
Dit beleid, samen met onze algemene voorwaarden, vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Stichting Outdoor Plus Activities (verder te noemen: OPA) worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te weten te komen hoe OPA met persoonsgegevens omgaat.
De term 'Persoonsgegevens' verwijst naar informatie over u persoonlijk (naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie ons privacy-beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken.
Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van (uw) persoonsgegevens voor het verlenen van onze diensten, in het bijzonder het begeleiden van uw (minderjarige) kind.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Algemeen
U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u ons een verzoek stuurt, contact opneemt met onze medewerkers, een contract afsluit voor de levering van diensten maar vooral tijdens het leveren van onze diensten. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan in het algemeen uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer zijn om ons in staat te stellen onze diensten te verstrekken.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.
In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan externe partijen. Externe partijen mogen uw gegevens alleen gebruiken indien de wet daarom vraagt.

1.2 Verwerking van uw gegevens
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden: het correct kunnen begeleiden van uw (minderjarige) kind tijdens de dagen dat hij/zij bij Stichting OPA is.
Meer specifiek, om uw kind te kunnen begeleiden, moeten wij de volgende informatie verzamelen:

Kind
Naam
Adres
Geslacht (om te weten hoe wij u kunnen aanspreken)
Geboortedatum
Gezinssamenstelling
School
In bezit van zwemdiploma
Psychiatrische diagnose
Medicatiegebruik
Allergieën
Andere lichamelijke klachten
Eventuele hulpmiddelen
Hobby’s
Functioneren van het kind
Eetgewoontes
Andere informatie die nodig is met betrekking tot het functioneren van het kind
Ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s)
Contactinformatie van beide ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s)
Toestemmingsverklaring medicijntoediening
Toestemmingsverklaring voor het maken van foto’s en filmopnames

1.3 Vastlegging
Als uw kind is opgegeven bij OPA, worden de persoonsgegevens die door u worden verstrekt, vastgelegd in onze persoonsbestanden: onze interne klantendatabase (Excel, met als voornaamste doel alle gegevens van de kinderen te bundelen op één plek) en in de kindkaarten. 

1.4 WhatsApp en Social Media
OPA gebruikt de WhatsApp-service en andere social-mediakanalen zoals Facebook en Instagram uitsluitend voor communicatie met deelnemers en/of hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) en verkoopt deze gegevens nooit aan derden. Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via WhatsApp of andere sociale mediakanalen.
Wij gebruiken de post uitsluitend voor het versturen van verjaardagskaarten aan de deelnemers, indien de verjaardag van een deelnemer bij ons bekend is. Wij gebruiken email om te communiceren over diverse zaken die van belang zijn voor deelname aan ons activiteitenprogramma en/of aanvullende informatie die voor OPA noodzakelijk is. Wij zullen gegevens van deelnemers en/of ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) nooit direct aan derden toesturen zonder uw uitdrukkelijke toestemming vooraf.

2. DELEN van uw informatie
We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden wanneer u onze diensten gebruikt:

andere bestuursleden die werkzaam zijn binnen OPA;
alle vrijwilligers die werkzaam zijn binnen OPA;
organisaties die activiteiten aanbieden waaraan uw kind deelneemt, indien dit noodzakelijk is voor deelname op een bepaalde dag of bij een bepaalde activiteit;
De Landelijke Verwijsindex risicojongeren.

Uw persoonsgegevens worden, uitgezonderd het hierboven genoemde, daarom niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. Verder is OPA wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak. 

3. Gegevensintegriteit en beveiliging
We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.
Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.
We nemen de gegevensbescherming binnen onze organisatie zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.
Desalniettemin zijn we niet in staat om 100% garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen. 

4. UW RECHTEN: toegang en correcties
Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.
Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.
Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals wanneer u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen, via bestuur [at] stichtingopa [punt] nl of schrijf naar
"Stichting OPA inzake Privacy”, Kapelmeestershoeve 408, 7326 VH Apeldoorn. 

5. UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)
U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien kunt u de toestemming die u ons eventueel heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: bestuur [at] stichtingopa [punt] nl of schrijf naar
"Stichting OPA inzake Privacy”, Kapelmeestershoeve 408, 7326 VH Apeldoorn. 
Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.
We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.
Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven. 

6. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan
OPA behoudt persoonsgegevens en financiële gegevens, meer specifiek informatie die nodig is voor verwerking, volgens de minimale termijn van vijf (5) jaar, maar langer indien u ook na deze termijn deelnemer blijft bij OPA.

7. Gegevensverzameling door het gebruik van Social Media
7.1 Gegevensverzameling door Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde "cookies". Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html 

7.2 Gegevensverzameling door Facebook
Onze Facebook-pagina maakt gebruik van door Facebook standaard aangeboden statistische tools, waarin informatie staat over aantallen bezoekers.

7.3 Verzameling en opslag van gebruiksgegevens
Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren. 

8. Nieuwsbrief en directe marketing
We houden u graag op de hoogte van onze nieuwste activiteitenprogramma’s en initiatieven. Bedenk dat OPA alleen nieuwsbrieven verstuurt aan personen en bedrijven die al klant zijn of hebben aangegeven op (zeer) korte termijn gebruik te willen maken van onze diensten.
Jaarlijks verstuurt OPA een enquête aan alle personen die bekend zijn in onze klantendatabase, met betrekking tot de waardering van ouders(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) en kinderen. Dit tevredenheidsonderzoek heeft als doel onze ontwikkelpunten, maar ook input vanuit kinderen en ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s), inzichtelijk te krijgen.
Dat betekent dat we, als u geen deelnemer bent, geen nieuwsbrieven of informatie zullen sturen tenzij u heeft gevraagd om deze informatie te ontvangen. In het geval dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, zullen we eerst moeten bevestigen dat u de eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief op uw e-mailadres. Deze gegevens worden alleen verzameld met het doel om u de nieuwsbrief toe te sturen. Deze gegevens worden niet verkocht aan derden. Wanneer u al klant bent zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwe initiatieven en activiteiten en u een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor onze nieuwsbrief als u dat wilt.
Als u op enig moment uit onze verzendlijst wilt worden verwijderd en u geen verdere informatie van ons wilt ontvangen, kunt u dit doen door een mail te sturen naar: bestuur [at] stichtingopa [punt] nl.
Zodra deze informatie is ontvangen, zullen we u onmiddellijk uit onze correspondentielijst verwijderen. 
Op onze website https://stichtingopa.nl/over-opa/onze-partners staat een overzicht van (de meeste) van onze partners, bedoeld om inzichtelijk te maken met welke instanties OPA samenwerkt. Wij leggen hier alleen de volgende gegevens vast (deze zijn namelijk openbaar): bedrijfslogo en naam van de instantie.  
Indien u:
op dit overzicht staat gemeld en graag op dit overzicht wilt blijven staan;
op dit overzicht staat gemeld maar daar niet langer op wilt blijven staan;
nog niet op dit overzicht staat gemeld maar daar alsnog aan wilt worden toegevoegd
kunt u dit kenbaar maken door een mailbericht met uw verzoek te sturen naar: bestuur [at] stichtingopa [punt] nl. Voorheen was een mondelinge toestemming voldoende, nu moeten we (en willen we graag) uw expliciete toestemming vastleggen.
Wij maken u erop attent dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om met ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) te communiceren via e-mail, ongeacht of de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Deze communicatie is uitsluitend dienst-gerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie over onze services of (technische) problemen. Deze berichten worden verzonden via bestuur [at] stichtingopa [punt] nl. Vanwege de aard van de informatie en het belang daarvan, is het niet mogelijk om u voor deze dienst af te melden voor e-mails. 

9. Klachten
Het kan zijn dat u klachten heeft over de gegevensverwerking door OPA. Wij stellen het op prijs dat u, voordat u verdere stappen onderneemt, eerst contact opneemt met OPA, zodat wij samen kunnen bespreken wat de klacht is en hoe wij onderling tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat onvoldoende soelaas bieden dan staat het u vrij om een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons